Polityka prywatności

Polityka prywatności 2018-06-08T15:07:08+00:00

Polityka prywatności strony www.ajcf.pl

Ta aplikacja zbiera niektóre dane osobowe od swoich użytkowników.

Właściciel i kontroler danych:

Fundacja Edukacyjne Centrum Żydowskie; pl. ks. Skarbka 5, 32-600 Oświęcim (Polska)

Adres e-mail właściciela: info@ajcf.pl

Rodzaje gromadzonych danych

Wśród typów Danych Osobowych gromadzonych przez tę Aplikację samodzielnie lub za pośrednictwem stron trzecich, znajdują się: imię, nazwisko, numer telefonu, nazwa firmy, adres, adres e-mail, identyfikator podatkowy, pliki cookie i dane dotyczące użytkowania.

Pełne informacje na temat każdego rodzaju gromadzonych danych osobowych znajdują się w dedykowanych sekcjach niniejszej polityki prywatności lub w szczegółowych tekstach wyjaśniających wyświetlanych przed gromadzeniem danych.

Dane osobowe mogą być swobodnie dostarczane przez Użytkownika lub, w przypadku Danych Użytkowych, zbierane automatycznie podczas korzystania z tej Aplikacji.

O ile nie określono inaczej, wszystkie Dane wymagane przez niniejszą Aplikację są obowiązkowe, a brak tych Danych może uniemożliwić tej Aplikacji świadczenie usług. W przypadkach, w których niniejsza Aplikacja wyraźnie stwierdza, że ​​niektóre Dane nie są obowiązkowe, Użytkownicy mają prawo nie przekazywać tych Danych bez konsekwencji dla dostępności lub funkcjonowania Usługi.

Użytkownicy, którzy nie są pewni, które dane osobowe są obowiązkowe, mogą skontaktować się z właścicielem.

Jakiekolwiek użycie plików cookie – lub innych narzędzi śledzących – przez tę Aplikację lub przez właścicieli usług stron trzecich używanych przez tę Aplikację służy do świadczenia Usługi wymaganej przez Użytkownika, oprócz wszelkich innych celów opisanych w niniejszym dokumencie oraz w Polityce plików cookie, jeśli są dostępne.

Użytkownicy ponoszą odpowiedzialność za wszelkie dane osobowe osób trzecich uzyskane, opublikowane lub udostępnione za pośrednictwem tej aplikacji i potwierdzają, że posiadają zgodę strony trzeciej na przekazanie danych właścicielowi.

Tryb i miejsce przetwarzania danych

Metody przetwarzania

Właściciel podejmuje odpowiednie środki bezpieczeństwa, aby zapobiec nieautoryzowanemu dostępowi, ujawnieniu, modyfikacji lub nieautoryzowanemu zniszczeniu Danych.

Przetwarzanie danych odbywa się za pomocą komputerów i / lub narzędzi IT, zgodnie z procedurami organizacyjnymi i trybami ściśle powiązanymi ze wskazanymi celami. Oprócz Właściciela, w niektórych przypadkach Dane mogą być dostępne dla określonych typów osób odpowiedzialnych za działanie niniejszego Aplikacji (administracja, sprzedaż, marketing, prawo, administracja systemu) lub stron zewnętrznych (np. dostawcy usług technicznych, operatorzy pocztowi, dostawcy hostingu, firmy informatyczne, agencje telekomunikacyjne), w razie potrzeby wyznaczeni przez właścicieli jako przetwarzający dane. Zaktualizowana lista tych stron może być wymagana od Właściciela w dowolnym momencie.

Podstawa prawna przetwarzania

Właściciel może przetwarzać Dane Osobowe dotyczące Użytkowników, jeśli ma zastosowanie jedna z poniższych sytuacji:

 • Użytkownicy wyrazili zgodę na jeden lub więcej konkretnych celów. Uwaga: w niektórych ustawodawstwach Właściciel może mieć prawo do przetwarzania danych osobowych, dopóki Użytkownik nie wyrazi sprzeciwu wobec takiego przetwarzania („rezygnacji”), bez konieczności polegania na zgodzie lub innej z poniższych podstaw prawnych. Nie ma to jednak zastosowania, gdy przetwarzanie danych osobowych podlega europejskiemu prawu ochrony danych;
 • podanie danych jest niezbędne do wykonania umowy z użytkownikiem i / lub wszelkich zobowiązań przedumownych;
 • przetwarzanie jest konieczne dla zgodności z prawnym obowiązkiem, któremu podlega Właściciel;
 • przetwarzanie jest związane z zadaniem wykonywanym w interesie publicznym lub w ramach wykonywania władzy publicznej powierzonej armatorowi;
 • przetwarzanie jest konieczne do celów zgodnych z prawem interesów prowadzonej przez właściciela lub osobę trzecią.

W każdym przypadku Właściciel z przyjemnością pomoże wyjaśnić konkretną podstawę prawną, która ma zastosowanie do przetwarzania, a w szczególności czy dostarczanie Danych Osobowych jest wymogiem ustawowym lub umownym, lub wymogiem koniecznym do zawarcia umowy.

Miejsce

Dane przetwarzane są w biurach operacyjnych Właściciela oraz w każdym innym miejscu, w którym znajdują się strony zaangażowane w przetwarzanie.

W zależności od lokalizacji użytkownika transfery danych mogą obejmować przeniesienie Danych użytkownika do kraju innego niż własny. Aby dowiedzieć się więcej na temat miejsca przetwarzania takich przesłanych danych, użytkownicy mogą sprawdzić sekcję zawierającą szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych.

Użytkownicy mają również prawo do zapoznania się z podstawą prawną przekazywania danych do kraju poza Unią Europejską lub do jakiejkolwiek międzynarodowej organizacji zarządzanej przez międzynarodowe prawo publiczne lub ustanowionej przez dwa lub więcej krajów, takich jak ONZ, oraz o podjętych środkach bezpieczeństwa przez Właściciela, aby zabezpieczyć swoje Dane.

Jeśli takie przeniesienie ma miejsce, użytkownicy mogą dowiedzieć się więcej, sprawdzając odpowiednie sekcje niniejszego dokumentu lub zapytać właściciela, korzystając z informacji podanych w dziale kontakt.

Czas retencji

Dane osobowe są przetwarzane i przechowywane tak długo, jak wymagają tego cele, dla których zostały zebrane.

W związku z tym:

 • Dane osobowe zbierane do celów związanych z realizacją umowy między Właścicielem a Użytkownikiem są zatrzymywane do czasu pełnego wykonania umowy.
 • Dane osobowe gromadzone do celów uzasadnionych interesów Właściciela są przechowywane tak długo, jak są potrzebne do realizacji takich celów. Użytkownicy mogą znaleźć szczegółowe informacje dotyczące uzasadnionych interesów realizowanych przez Właściciela w odpowiednich sekcjach niniejszego dokumentu lub kontaktując się z Właścicielem.

Właścicielowi może przysługiwać prawo do zachowania Danych Osobowych przez dłuższy okres czasu, za każdym razem, gdy Użytkownik wyrazi zgodę na takie przetwarzanie, o ile taka zgoda nie zostanie wycofana. Ponadto, Właściciel może być zobowiązany do zachowania Danych Osobowych przez dłuższy czas, gdy jest to wymagane do wykonania zobowiązania prawnego lub na polecenie organu.

Po wygaśnięciu okresu przechowywania dane osobowe zostaną usunięte. W związku z tym prawo dostępu, prawo do usunięcia, prawo do sprostowania i prawo do przenoszenia danych nie mogą być egzekwowane po upływie okresu przechowywania.

Cele przetwarzania

Dane dotyczące Użytkownika są zbierane, aby umożliwić Właścicielowi świadczenie Usług, a także w następujących celach: Kontakt z Użytkownikiem, Analityka oraz Zarządzanie kontaktami i wysyłanie wiadomości.

Użytkownicy mogą znaleźć dalsze szczegółowe informacje o takich celach przetwarzania oraz o konkretnych danych osobowych używanych do każdego celu w odpowiednich sekcjach tego dokumentu.

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe są zbierane do następujących celów i przy użyciu następujących usług:


Usługi zawarte w tej sekcji umożliwiają właścicielowi monitorowanie i analizowanie ruchu internetowego i mogą być wykorzystywane do śledzenia zachowania użytkownika.

Google Analytics to usługa analizy internetowej świadczona przez Google Inc. („Google”). Google wykorzystuje zebrane dane do śledzenia i sprawdzania korzystania z tej aplikacji, do przygotowywania raportów dotyczących jej działań i udostępniania ich innym usługom Google.

Google może wykorzystywać zebrane Dane do kontekstualizowania i personalizowania reklam własnej sieci reklamowej.

Zebrane dane osobowe: pliki cookie i dane dotyczące użytkowania.

Miejsce przetwarzania: Stany Zjednoczone – Polityka prywatnościRezygnacja. Uczestnik programu Privacy Shield.

 


Wypełniając formularz kontaktowy z danymi, Użytkownik upoważnia tę Aplikację do wykorzystywania tych danych w celu udzielenia odpowiedzi na prośby o informacje, oferty lub jakikolwiek inny wniosek wskazany w nagłówku formularza.

Zebrane dane osobowe: adres, nazwa firmy, adres e-mail, imię, nazwisko, numer telefonu i numer identyfikacji podatkowej.

 


Ten rodzaj usługi umożliwia zarządzanie bazą danych kontaktów e-mail, kontaktów telefonicznych lub innych informacji kontaktowych w celu komunikacji z Użytkownikiem.

Usługi te mogą również gromadzić dane dotyczące daty i czasu, kiedy wiadomość była przeglądana przez użytkownika, a także kiedy użytkownik wchodził z nią w interakcję, na przykład klikając na linki zawarte w wiadomości.

MailChimp to usługa zarządzania pocztą e-mail i wysyłania wiadomości świadczona przez The Rocket Science Group, LLC.

Zebrane dane osobowe: adres e-mail.

Miejsce przetwarzania: Stany Zjednoczone – Polityka prywatności. Uczestnik programu Privacy Shield.

 

Prawa użytkowników

Użytkownicy mogą wykonywać określone prawa dotyczące swoich Danych przetwarzanych przez Właściciela.

W szczególności Użytkownicy mają prawo wykonać następujące czynności:

 • Wycofać zgodę w dowolnym momencie. Użytkownicy mają prawo wycofać zgodę, jeśli wcześniej wyrazili zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych.
  Wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania ich danych. Użytkownicy mają prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich Danych, jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie prawnej innej niż zgoda. Dalsze szczegóły znajdują się w specjalnej sekcji poniżej.
 • Uzyskać dostęp do swoich danych. Użytkownicy mają prawo dowiedzieć się, czy Właściciel przetwarza Dane, uzyskać informacje na temat niektórych aspektów przetwarzania i uzyskać kopię przetwarzanych danych.
 • Zweryfikować i poprosić o poprawienie. Użytkownicy mają prawo zweryfikować poprawność swoich Danych i poprosić o ich aktualizację lub poprawienie.
 • Ograniczyć przetwarzanie swoich danych. Użytkownicy mają prawo, w pewnych okolicznościach, ograniczyć przetwarzanie swoich Danych. W takim przypadku Właściciel nie przetwarza swoich Danych w celu innym niż ich przechowywanie.
 • Zażądać usunięcia Danych Osobowych. Użytkownicy mają prawo, pod pewnymi warunkami, do uzyskania usunięcia swoich Danych od Właściciela.
 • Odebrać swoje dane i przekazać je do innego kontrolera. Użytkownicy mają prawo do otrzymywania swoich danych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i możliwym do odczytu komputerowego formacie oraz, jeżeli jest to technicznie wykonalne, do przesłania go do innego kontrolera bez żadnych przeszkód. Niniejsze postanowienie ma zastosowanie pod warunkiem, że Dane przetwarzane są w sposób zautomatyzowany oraz że przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody Użytkownika, na podstawie umowy, której Użytkownik jest częścią lub na jej zobowiązaniach przedumownych.
 • Złożyć skargę. Użytkownicy mają prawo do wniesienia skargi do właściwego organu ochrony danych.

Szczegóły dotyczące prawa do sprzeciwu wobec przetwarzania

Jeżeli Dane osobowe są przetwarzane w interesie publicznym, w wykonaniu władzy publicznej przyznanej Właścicielowi lub w celu uzasadnionych interesów realizowanych przez Właściciela, Użytkownicy mogą sprzeciwić się takiemu przetwarzaniu, dostarczając terenowi związanemu z ich szczególną sytuacją uzasadnić sprzeciw.

Użytkownicy muszą wiedzieć, że w przypadku przetwarzania ich danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego mogą w dowolnym czasie wyrazić sprzeciw wobec tego przetwarzania, nie podając żadnego uzasadnienia. Aby dowiedzieć się, czy Właściciel przetwarza dane osobowe do celów marketingu bezpośredniego, Użytkownicy mogą zapoznać się z odpowiednimi sekcjami tego dokumentu.

Jak korzystać z tych praw

Wszelkie wnioski o skorzystanie z praw użytkownika można kierować do Właściciela poprzez dane kontaktowe podane w niniejszym dokumencie. Prośby te mogą być wykonywane bezpłatnie i będą rozpatrywane przez Właściciela tak wcześnie, jak to możliwe i zawsze w ciągu jednego miesiąca.

Polityka Cookie

Ta aplikacja używa plików cookie. Aby uzyskać więcej informacji i zapoznać się ze szczegółowymi powiadomieniami dotyczącymi plików cookie, Użytkownik może zapoznać się z Polityką plików cookie.

Dodatkowe informacje na temat gromadzenia i przetwarzania danych

Działania prawne

Dane osobowe Użytkownika mogą być wykorzystywane do celów prawnych przez Właściciela w Sądzie lub w etapach prowadzących do możliwych działań prawnych wynikających z niewłaściwego korzystania z tej Aplikacji lub powiązanych usług. Użytkownik oświadcza, że ​​jest świadomy, iż może wymagać od Właściciela ujawnienia danych osobowych na żądanie władz publicznych.

Dodatkowe informacje na temat danych osobowych użytkownika

Oprócz informacji zawartych w niniejszej polityce prywatności, niniejsza Aplikacja może dostarczyć Użytkownikowi dodatkowych i kontekstowych informacji dotyczących konkretnych Usług lub gromadzenia i przetwarzania Danych Osobowych na żądanie.

Dzienniki systemowe i konserwacja

W celach związanych z obsługą i konserwacją, ta Aplikacja i wszelkie usługi stron trzecich mogą gromadzić pliki rejestrujące interakcję z tą Aplikacją (logi systemowe) wykorzystujące do tego celu inne Dane Osobowe (takie jak Adres IP).

Informacje nie zawarte w tych zasadach

Więcej szczegółów dotyczących gromadzenia lub przetwarzania Danych Osobowych może być wymagane od Właściciela w dowolnym momencie. Zobacz informacje kontaktowe na początku tego dokumentu.

Jak obsługiwane są żądania „Nie śledź”

Ta aplikacja nie obsługuje żądań „Nie śledź”.

Aby ustalić, czy którakolwiek z usług firm zewnętrznych honoruje żądania „Nie śledź”, zapoznaj się z ich polityką prywatności.

Zmiany w tej polityce prywatności

Właściciel zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej polityce prywatności w dowolnym momencie, powiadamiając swoich Użytkowników na tej stronie i ewentualnie w ramach Aplikacji i / lub – o ile jest to technicznie i prawnie wykonalne – wysyłając powiadomienie do Użytkowników za pośrednictwem wszelkich danych kontaktowych. dostępne dla właściciela. Zaleca się często sprawdzać tę stronę, odwołując się do daty ostatniej modyfikacji wymienionej na dole.

W przypadku, gdy zmiany wpłyną na czynności przetwarzania wykonywane na podstawie zgody Użytkownika, Właściciel w razie potrzeby zbierze nową zgodę od Użytkownika.


Dane osobowe (lub dane)

Wszelkie informacje, które bezpośrednio, pośrednio lub w związku z innymi informacjami – w tym osobistym numerem identyfikacyjnym – pozwalają na identyfikację lub identyfikację osoby fizycznej.

Dane użytkowania

Informacje zbierane automatycznie za pośrednictwem tej aplikacji (lub usług stron trzecich wykorzystywanych w tej aplikacji), które mogą obejmować: adresy IP lub nazwy domen komputerów używanych przez użytkowników korzystających z tej aplikacji, adresy URI (Uniform Resource Identifier), czas żądania, metoda wykorzystana do przesłania żądania do serwera, rozmiar pliku otrzymanego w odpowiedzi, kod numeryczny wskazujący status odpowiedzi serwera (wynik pomyślny, błąd itp.), kraj pochodzenia, funkcje przeglądarki i systemu operacyjnego wykorzystywane przez Użytkownika, różne szczegóły dotyczące czasu na wizytę (np. czas spędzony na każdej stronie w Aplikacji) oraz szczegóły dotyczące ścieżki zastosowanej w Aplikacji ze specjalnym odniesieniem do sekwencji odwiedzane strony i inne parametry dotyczące systemu operacyjnego urządzenia i / lub środowiska IT użytkownika.

Użytkownik

Osoba korzystająca z tej aplikacji, która, o ile nie określono inaczej, pokrywa się z podmiotem danych.

Przedmiot danych

Osoba fizyczna, do której odnoszą się dane osobowe.

Data Processor (lub Data Supervisor)

Osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, agencja lub inny organ przetwarzający dane osobowe w imieniu administratora, zgodnie z niniejszą polityką prywatności.

Kontroler danych (lub właściciel)

Osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, agencja lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi osobami, określa cele i środki przetwarzania danych osobowych, w tym środki bezpieczeństwa dotyczące działania i użytkowania niniejszego wniosku. Kontroler danych, o ile nie określono inaczej, jest właścicielem tej aplikacji.

Aplikacja

Środki, za pomocą których dane osobowe użytkownika są gromadzone i przetwarzane.

Usługa

Usługa świadczona przez tę aplikację, jak opisano w względnych warunkach (jeśli są dostępne) i na tej stronie / aplikacji.

Unia Europejska (lub UE)

O ile nie określono inaczej, wszystkie odniesienia dokonane w tym dokumencie do Unii Europejskiej obejmują wszystkie obecne państwa członkowskie do Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Ciasteczka (Cookies)

Małe zbiory danych przechowywane na urządzeniu użytkownika.

Informacje prawne

Niniejsze oświadczenie o ochronie prywatności zostało przygotowane w oparciu o przepisy wielu aktów prawnych, w tym art. 13/14 rozporządzenia (UE) 2016/679 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Niniejsza polityka prywatności dotyczy wyłącznie tej aplikacji, o ile w niniejszym dokumencie nie określono inaczej.