KLAUZULA INFORMACYJNA
FUNDACJI EDUKACYJNE CENTRUM ŻYDOWSKIE W OŚWIĘCIMIU

Fundacja Edukacyjne Centrum Żydowskie w Oświęcimiu zwana dalej „Fundacją” informuje Panią/Pana o przetwarzaniu danych osobowych stanowiących Pani/Pana własność zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej „RODO”):

1. Administrator danych osobowych

Fundacja Edukacyjne Centrum Żydowskie w Oświęcimiu pl. ks. Jana Skarbka 5, 32-600 Oświęcim, jest Administratorem Pani/Pana danych osobowych (zwanym dalej „Administratorem”).

2. Koordynator ds. RODO

Administrator wyznaczył Koordynatora ds. RODO, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych pod adresem e -mail: info@ajcf.pl lub pisemnie na adres naszej siedziby wskazany w ustępie 1 powyżej.

3. Podanie danych osobowych

Jeśli zamierzacie Państwo założyć konto oraz korzystać z naszych usług – zostaniecie poproszeni o podanie nam swoich danych osobowych. W związku z tym, że założenie konta lub złożenie zamówienie bez jego zakładania jest dobrowolne, również podanie przez Państwa danych osobowych ma dobrowolny charakter. Jednak bez ich otrzymania nie będziemy mieli możliwości założenia konta, nie będziemy mogli również informować Państwa o naszej aktywności oraz organizowanych przez nas przedsięwzięciach.

Zgoda na założenie konta jest jednocześnie zgodą na przesyłanie informacji handlowej przez Fundację Edukacyjne Centrum Żydowskie w Oświęcimiu za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. 2017 r., poz. 1219, z późn. zm.) na podany przez Panią/Pana adres mailowy.

4. Administrator zakłada możliwość

przetwarzania wizerunku osób biorących udział w organizowanych przez Administratora wydarzeniach lub działaniach kulturalnych i edukacyjnych. Uczestnictwo w takich aktywnościach jest jednocześnie wyrażeniem zgody na przetwarzanie wizerunku danej osoby wyłącznie dla celów związanych z promocją działalności Fundacji, (podstawa prawna z art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Administrator każdorazowo będzie informował osoby, których dane dotyczą o takiej możliwości w odniesieniu do każdego wydarzenia z osobna.

5. Cele i podstawy przetwarzania

Administrator będzie przetwarzać Pani/Pana dane:

 • w celu przeglądania strony internetowej (podstawa prawna z art. 6 ust. 1 lit b) RODO);
 • w celu dystrybucji za pośrednictwem newslettera informacji dotyczących przedsięwzięć organizowanych przez Administratora (podstawa prawna z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);
 • w celu oferowania Pani/Panu przez Administratora informacji dotyczącej przedsięwzięć organizowanych przez Administratora (podstawa prawna z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);
 • w celu prowadzenia dla Pani/Pana rezerwacji, przedsprzedaży lub zakupu biletów wstępu na koncerty/wydarzenia organizowane przez Administratora (podstawa prawna z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);
 • w celu podjęcia czynności mających na celu przeprowadzenie wydarzenia lub projektu organizowanego przez Administratora, w którym zdecydowała się Pani/Pan uczestniczyć, (podstawa prawna z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);
 • w celach zabezpieczenia informacji przez Administratora na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, będących realizacją prawnie uzasadnionych interesów Administratora (podstawa prawna z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, będącym realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora (podstawa prawna z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • w celu badania satysfakcji klientów oraz w zakresie marketingu bezpośredniego będącego realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora określania jakości obsługi oraz poziomu zadowolenia klientów z produktów i usług, gdy zawarliśmy umowę, będącym realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora (podstawa prawna z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • w celu promocji działalności statutowej Fundacji, będącym uzasadnionym interesem Administratora (podstawa prawna z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 • w celu marketingu bezpośredniego, będącym realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora (podstawa prawna z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

6. Prawo do sprzeciwu

 • W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest Pani/Pana zgoda lub przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane w tych celach, chyba że Administrator będzie w stanie wykazać, że w stosunku do Pani/Pana danych istnieją dla Administratora ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności lub Pani/Pana dane będą niezbędne Administratorowi do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 • Aby wykonać prawo do sprzeciwu, należy skontaktować się z placówką sprzedażową Banku i złożyć pisemny wniosek.
 • W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest obowiązek prawny ciążący na Administratorze, okres przetwarzania danych będzie funkcjonował do momentu istnienia obowiązku prawnego.

7. Pozostałe prawa osób, których dane dotyczą

Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu:

 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, na podstawie art. 15 Rozporządzenia,
 • prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 Rozporządzenia,
 • prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17 Rozporządzenia,
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 Rozporządzenia,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21 Rozporządzenia,
 • prawo do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 Rozporządzenia.

8. Okres przechowywania danych

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora:

 • dla celu określonego w pkt. 3 ust. 1, przez okres przeglądania strony internetowej;
 • dla celu określonego w pkt. 3 ust. 2, przez okres obowiązywania umowy na dostarczanie Pani/Panu przez Administratora newslettera;
 • dla celów określonych w pkt. 3 ust. 3, przez okres utrzymania Pani/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych;
 • dla celów określonych w pkt. 3 ust. 4, 5, przez okres konieczny do zrealizowania i zamknięcia przedsięwzięcia organizowanego przez Administratora;
 • dla celów określonych w pkt. 3 ust. 6,7,8,9 do momentu wniesienia przez Panią/Pana ewentualnego sprzeciwu w tym zakresie, chyba że sprzeciw będzie niezasadny lub będzie uniemożliwiał wywiązanie się Administratora z obowiązku prawnego wynikającego z powszechnie obowiązującego przepisu lub będzie sprzeczny z uzasadnionym interesem Administratora.;
 • dla celów określonych w pkt. 4, przez okres 5 lat od momentu publikacji wizerunku na stronie internetowej Fundacji lub facebooku, w raporcie rocznym z działalności Fundacji. Administrator może powierzyć przetwarzanie wizerunku innemu podmiotowi w ramach podpisanej z nim Umowy Powierzenia.

9. Odbiorcy danych

Administrator nie planuje przekazywania Pani/Pana danych osobowych do innych podmiotów, z wyjątkiem sytuacji, w których będzie do tego zobowiązany na podstawie ogólnie obowiązujących przepisów lub w odniesieniu do podmiotów przetwarzających dane osobowe w imieniu i w celu określonym przez Administratora.

10. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Administrator nie planuje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych poprzez ich profilowanie.

11. W przypadkach uznania, iż przetwarzanie

przez Administratora Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych).