REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Sklep internetowy SKLEP CAFÉ BERGSON (dalej: Sklep), dostępny pod adresem: WWW.AJCF.PL/SKLEP, jest własnością Fundacji Edukacyjne Centrum Żydowskie w Oświęcimiu, adres: Plac ks. Jana Skarbka 5, 32-600 Oświęcim, KRS: 0000008436, REGON: 070852496, NIP: 5491981196.

Niniejszy Regulamin Sklepu stanowi integralną część umów sprzedaży towarów oferowanych za jego pośrednictwem, zbiór zasad i warunków korzystania oraz dokument informujący o polityce ochrony danych osobowych Sklepu.

 

DEFINICJE 

Pojęcia używane w Regulaminie Sklepu, oznaczają:

Regulamin – Regulamin Sklepu.
Cena Przedmiotu – oznacza jego cenę brutto (zawierającą podatek VAT).
Dostawca – podmiot, który w zakresie własnego przedsiębiorstwa transportuje nabyte w Sklepie Przedmioty.
Konto Użytkownika – oznacza indywidualny dla każdego Kupującego panel, uruchomiony i prowadzony na jego rzecz przez Sklep, po dokonaniu przez Kupującego w nim rejestracji.
Kupujący – konsument albo Przedsiębiorca, użytkownik Sklepu, który podejmuje czynności zmierzające do kupna lub już kupił w sklepie jeden lub więcej Przedmiotów.
Przedmiot – każdy towar oferowany w Sklepie.
Zakup – oznacza zawarcie umowy sprzedaży pomiędzy Sklepem, jako sprzedającym oraz Kupującym, jako nabywcą, który złożył zamówienie na Przedmiot w Sklepie i je opłacił. Zakup dokonywany jest poprzez Internet w formie umowy zawieranej na odległość.

 

ZASADY ZAKUPÓW

Składanie zamówień

 1. Składanie zamówień odbywa się poprzez dodanie Przedmiotu przez Kupującego do koszyka, a następnie wybór formy dostawy i formy płatności, potwierdzenie adresu dostawy oraz rozpoczęcie opłacenia zamówienia na stronie “Zamówienie” poprzez kliknięcie guzika “Kupuję i Płacę”. Z tą chwilą dochodzi do złożenia zamówienia.
 2. Kupujący nie będzie w stanie złożyć zamówienia dopóki nie wprowadzi swoich danych osobowych niezbędnych do realizacji zamówienia.
 3. Złożenie zamówienia pociąga za sobą obowiązek zapłaty przez Kupującego. Po dokonaniu zapłaty przez Kupującego, płatność za zamówienie otrzymuje status “Zakończona” i dochodzi do Zakupu.
 4. Regulamin jest integralną częścią każdej umowy sprzedaży Przedmiotów  (Zakupu) zawieranej poprzez Sklep.

Zapłaty za Zakupione Przedmioty można dokonać poprzez:

 1. System PAY PAL
 2. Przelew bankowy
 3. Płatność na miejscu (Café Bergson, pl. ks. Jana Skarbka 2)

Ceny Przedmiotów

 1. Ceny Przedmiotów stanowią informację jawną, podaną do publicznej wiadomości.
 2. Ceny Przedmiotów wyrażone są w polskich złotych.

Koszty wysyłki

 1. Koszty wysyłki są ustalane przez Sklep, oddzielnie dla każdego Przedmiotu.
 2. Koszty wysyłki pokrywa Kupujący.
 3. Koszty wysyłki naliczane są automatycznie w momencie przejścia użytkownika do kasy na stronie “Zamówienie”, oddzielnie dla każdego z Przedmiotów.

Wysyłka Zakupionych Przedmiotów

 1. Przesyłki z zamówionymi Przedmiotami są wysyłane przez Sklep za pośrednictwem Dostawcy na adres podany przez Kupującego.
 2. W razie przesłania Przedmiotu na adres Kupującego za pośrednictwem Dostawcy, Kupujący obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju; jeżeli stwierdził, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie rzeczy, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności Dostawcy.
 3. Jeżeli istnieje możliwość odbioru osobistego Przedmiotu oferowanego w Sklepie, Kupujący dokonujący wyboru odbioru osobistego, zostanie poinformowany telefonicznie lub mailowo o terminie dokonania odbioru Przedmiotu.
 4. Zmiana adresu korespondencyjnego przez Kupującego nie powoduje zmiany adresu wysyłki dla zamówień złożonych przed dokonaniem tej zmiany. Zamówienia te zostaną wysłane na adres podany w trakcie ich składania.
 5. Po zaksięgowaniu wpłaty za Zakup, Sklep powinien wysłać zamawiane Przedmiot albo Przedmioty w ciągu 2 dni roboczych chyba, że Kupujący został poinformowany o późniejszym terminie wydania Przedmiotu.
 6. Jeżeli Sklep nie zastrzegła inaczej, Przedmiot powinien zostać wydany Kupującemu w terminie 30 dni od daty zaksięgowania wpłaty za Zakup. W razie opóźnienia, Kupujący może wyznaczyć dodatkowy termin do wydania Przedmiotu, a po jego bezskutecznym upływie może od umowy odstąpić.

 

ODSTĄPIENIE OD ZAKUPU I RĘKOJMIA ZA WADY PRZEDMIOTÓW

 1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. 2017 poz. 683 j.t.), Kupujący będący Konsumentem, może w terminie 14 dni od daty wydania Przedmiotu odstąpić od Zakupu bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów zwrotu Przedmiotu.
 2. Kupujący, może odstąpić od Zakupu i dokonać zwrotu Przedmiotu poprzez wysłanie takiej informacji na adres: cafe@ajcf.pl.
 3. Zwracany Przedmiot powinien zostać odesłany w stanie niezmienionym, nie noszący śladów korzystania z niego przez Kupującego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Przedmiotu.
 4. Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Przedmiotu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania tego Przedmiotu.
 5. Kupujący zobowiązany jest odesłać zwracany Przedmiot na adres wskazany przez Sklep do dokonywania zwrotów, najpóźniej w terminie do 14 dni od daty odstąpienia przez niego od umowy kupna-sprzedaży.
 6. Za zwrócony Przedmiot, Kupujący, otrzymuje zwrot wpłaconej kwoty (Cenę Przedmiotu i ewentualny koszt wysyłki do Kupującego). Zwrot wpłaconej kwoty jest dokonywany na rachunek bankowy wskazywany przez Kupującego w oświadczeniu o odstąpieniu od Zakupu, nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Sklep oświadczenia o odstąpieniu od zakupu. Kupujący, akceptując Regulamin, niniejszym zgadza się na otrzymanie zwrotu wpłaconej kwoty na wskazany przez siebie rachunek bankowy. Sklep zastrzega, że może wstrzymać się ze zwrotem wpłaconej kwoty do chwili otrzymania Przedmiotu z powrotem lub dostarczenia przez Kupującego dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 7. Jeżeli Kupujący wybrał sposób dostarczenia Przedmiotu inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany w Sklepie w stosunku do danego Przedmiotu, to Sklep nie jest zobowiązana do zwrotu Kupującemu poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

Rękojmia za wady Przedmiotów

 1. Kupujący może zgłosić reklamację Przedmiotu, który okazał się wadliwy, domagając się nieodpłatnej naprawy lub obniżenia ceny albo odstępując od Zakupu. Z uwagi na charakter oferowanych Przedmiotów, reklamacji podlegają jedynie wady Przedmiotu nie przedstawione w opisie lub na zdjęciach oferty danego Przedmiotu.
 2. Kupujący może zgłosić reklamację Przedmiotu, który jest niezgodny z opisem lub zdjęciami w ofercie danego Przedmiotu, domagając się obniżenia ceny, wymiany Przedmiotu albo odstąpić od Zakupu. Sklep zastrzega, że ze względu na charakter niektórych oferowanych w Sklepie przedmiotów, wymiana może okazać się niemożliwa.
 3. W celu dokonania reklamacji Przedmiotu, Kupujący wysyła zgłoszenie reklamacji poprzez Konto Użytkownika wypełniając znajdujący się tam formularz reklamacji, zamieszczając zdjęcia Przedmiotu wskazujące na jego wady lub odmienność z opisem.
 4. Jeżeli w ocenie Sklepu, zdjęcia dołączone do reklamacji nie są wystarczające do uwzględnienia reklamacji, a ta, w danej sytuacji wymaga dodatkowej oceny eksperta, Kupujący dostarczy reklamowany Przedmiot na adres wskazany przez Sklep.

Reklamacja przesyłki

 1. Kupujący może zgłosić reklamację Przedmiotu wynikającą z niedostarczenia przesyłki zawierającej zamawiany Przedmiot. Reklamację można zgłosić nie wcześniej niż 14 dni od daty wysłania zamówienia.
 2. W celu dokonania reklamacji braku przesyłki, Kupujący wysyła stosowne zgłoszenie poprzez Konto Użytkownika wypełniając znajdujący się tam formularz reklamacji.
 3. Jeżeli Dostawca uzna zgłoszoną reklamację tzn. potwierdzi zaginięcie przesyłki, to Kupujący otrzyma zwrot wpłaconej kwoty (wartość Przedmiotu oraz koszt wysyłki do Kupującego).

Pozasądowe sposoby dochodzenia roszczeń

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Kupującego będącego Konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów oraz Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.
 2. Kupujący posiada m.in. poniższe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
 • Kupujący uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Zakupu.
 • Kupujący uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Kupującym, a Sprzedającym.
 • Kupujący może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Kupującym, a Sprzedającym, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

 

PLIKI COOKIES

 1. Sklep korzysta z plików Cookies („ciasteczka”). Są to pliki tekstowe przechowywane przez przeglądarkę na urządzeniu Kupującego, zawierające m.in. nazwę strony internetowej, czas ich przechowywania, unikalny numer.
 2. Zawartość plików cookies nie pozwala na identyfikację osobową Kupującego. Za pomocą plików cookies nie są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe.
 3. Pliki cookies w Sklepie wykorzystywane są do uwierzytelniania zalogowanego Kupującego, wyświetlania spersonalizowanej zawartości serwisu Kupującego.
 4. Preferencje dotyczące cookies można skonfigurować w ustawieniach przeglądarki internetowej używanej przez Kupującego.
 5. Korzystając ze Sklepu, Kupujący wyraża zgodę na używanie plików Cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
 6. Usunięcie plików Cookies lub wyłączenie ich w przeglądarce może skutkować niepoprawnym działaniem Sklepu i ograniczeniem dostępu do różnych funkcjonalności Sklepu.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Kupujący ma prawo do usunięcia Konta Kupującego w Serwisie w dowolnym momencie. W tym celu Kupujący powinien przesłać stosowne oświadczenie w formie elektronicznej lub pisemnej.
 2. Regulamin obowiązuje od dnia opublikowania w Sklepie.
 3. Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona poprzez jego pobranie ze Sklepu, a następnie wydrukowanie lub zapisanie na nośniku danych .
 4. Regulamin może ulec zmianie. O treści zmian Regulaminu każdy Użytkownik zostanie poinformowany przez umieszczenie w Sklepie wiadomości o zmianie Regulaminu i utrzymanie tej informacji na stronie głównej Sklepu przez okres, co najmniej 7 kolejnych dni kalendarzowych, zaś Kupujący posiadający Konto Użytkownika zostaną dodatkowo powiadomieni poprzez przesłanie na adres poczty elektronicznej informacji o zmianie Regulaminu.
 5. Poinformowanie o zmianie Regulaminu, w sposób określony powyżej nastąpi nie później niż na 7 dni kalendarzowych przed wprowadzeniem zmienionego Regulaminu. W razie, gdy Kupujący posiadający Konto Użytkownika, nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie w ciągu 7 dni od daty otrzymania informacji o zmianie Regulaminu. Jeżeli Kupujący w terminie określonym w zdaniu poprzednim nie zawiadomi Sklepu o braku akceptacji zmian w Regulaminie, poczytuje się to za akceptację tych zmian.
 6. Regulamin i Zakupy podlegają prawu Rzeczpospolitej Polskiej.
 7. W zakresie nieuregulowanym w Regulaminie, zastosowanie mają przepisy ustawy Kodeks Cywilny oraz przepisy innych powszechnie obowiązujących aktów prawnych, właściwych dla danego stosunku prawnego.
 8. Wszelkie spory powstałe w związku z funkcjonowaniem Sklepu oraz Zakupami, będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Sklepu.